Yin Yang Balance

Yin Yang Balance
Supplementing Qi, Blood, Fluid, and Essences

ba zhen wan (Restorex Tea Pill)

ba zhen wan (Restorex Tea Pill)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Ba Zhen Tang" (Eight Precious Ingredients Decoc..

$5.99

bai he gu jin wan (Respira Tea Pill)

bai he gu jin wan (Respira Tea Pill)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Bai He Gu Jin Tang (Lily Decoction for St..

$5.99

bu zhong yi qi wan (Invigorator Tea Pill)

bu zhong yi qi wan (Invigorator Tea Pill)

The original prescription, Decoction for Reinforcing Middle-energizer and Replenishing Qi, comes fro..

$5.99

Chuanxiong Jiao ai tang Women's Tonic Decoction

Chuanxiong Jiao ai tang Women's Tonic Decoction

This is a patent remedy based on the classical recipe Jiao Ai Tang (Ass Hide Gelatin and Mugwort Dec..

$12.00

da bu yin wan (Norishyin Tea Pill)

da bu yin wan (Norishyin Tea Pill)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Da Bu Yin Wan" (Great Tonify the Yin Pill) in T..

$5.99

dang gui bu xue wan (Tangkwei & Astraglus Extract)

dang gui bu xue wan (Tangkwei & Astraglus Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe "Dang Gui Bu Xue Tang" (Chinese Angelica ..

$5.99

Dong Quai & Salvia Combo

Dong Quai & Salvia Combo

This is a patent remedy based on the experimental formula "Xin Mai Ning" (Tablets for Treating Heart..

$7.99

fu fang dang gui pian (Dong Quai Tablet)

fu fang dang gui pian (Dong Quai Tablet)

This is a patent herbal remedy which is primarily used for blood asthenia or blood stasis syndrome i..

$5.99

Golden Book Herbal Extract

Golden Book Herbal Extract

This is a patent remedy based on the classical recipe "Shen Qi Wan" (Pill for Invigorating Kidney Qi..

$5.99

gui pi wan (Angelicae Longona Extract)

gui pi wan (Angelicae Longona Extract)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Gui Pi Tang" (Decoction for Strengthening the H..

$5.99

Licorice Combo Decoction

Licorice Combo Decoction

Licorice Combo Decoction is a prepared herbal formula of the ancient recipe, "Zhi Gan Cao Tang" (Hon..

$12.00

Liu Jun Zi Wan Pill of Six Noble Ingredients

Liu Jun Zi Wan Pill of Six Noble Ingredients

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Liu Jun Zi Tang" (Decoction of Six Six Ingredie..

$9.99

Liu Wei Di Huang Wan (Six Flavor Rehmanni)

Liu Wei Di Huang Wan (Six Flavor Rehmanni)

This is a Chinese patent remedy based on the ancient formula "Liu Wei Di Huang Wan" (Six Ingredient ..

$5.99

sha shen mai dong wan (Body Fluid Extract)

sha shen mai dong wan (Body Fluid Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Sha Shen Mai Men Dong Tang" (Decoction of..

$5.99

shao yao gan cao wan (Peony & Licorice Extract)

shao yao gan cao wan (Peony & Licorice Extract)

This is a patent herbal remedy based on the classical recipe "Shao Yao Gan Cao Tang" (Peony and Lico..

$5.99

sheng mai yin (Codonopsis Root and Ophiopogon Tuber Beverage)

sheng mai yin (Codonopsis Root and Ophiopogon Tuber Beverage)

This formula is a modification of the ancient prescription Sheng Mai San (Generate the Pulse Powder,..

$8.99

shi quan da bu wan (Ten Flavor Tea Extract)

shi quan da bu wan (Ten Flavor Tea Extract)

This is a patent remedy based on the ancient prescription "Shi Quan Da Bu Tang" (All-Inclusive Great..

$5.99

si wu tang wan (The Four Herbs Extract)

si wu tang wan (The Four Herbs Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe "Si Wu Tang" (Decoction of Four Ingredien..

$5.99

Yanourish Remedy

Yanourish Remedy

This is a patent remedy based on the ancient recipe "You Gui Wan" (Pill for Reinforcing Kidney-yang)..

$5.99

Zhi Bai Di Huang Wan (Eight Flavor Rehmanni Extract)

Zhi Bai Di Huang Wan (Eight Flavor Rehmanni Extract)

This is a Chinese patent remedy based on the the ancient recipe "Zhi Bai Di Huang Wan" which is the ..

$5.99

Showing 1 to 20 of 21 (2 Pages)